เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม

  นาย  ทศพล   มูลละออง   รหัส  564189036
  นาย  ทรงวุฒิ  อีเริ่ม          รหัส   564189004
  นาย  วิสาข์     อู่นิ่ม           รหัส  564189037
  นาย  อนันทพล แป้นโพธิ์กลาง  รหัส  564189047
  นาย  ณัฐพงศ์    ปั่นทองคำ   รหัส  564189028

เทคโนโลยี


เทคโนโลยี หรือ เทคนิควิทยา  มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น